Zasady publikowania ogłoszeń drobnych w gazecie Monitor
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

Udostępnij swoim znajomym:

1. Ogłoszenia drobne drukowane w Monitorze są w oparciu o aktualny cennik i poniższe zasady ogólne.

2. Ogłoszenia dostarczone do autoryzowanych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych lub zamieszczone na naszej stronie internetowej www.infolinia.com/ogłoszenia, do czwartku do godziny 2 po południu, będą wydrukowane w tym samym tygodniu.

3. Ogłoszenia drobne przyjmowane są w redakcji gazety Monitor lub w autoryzowanych punktach przyjmowania ogłoszeń. Można dostarczać je osobiście lub zamawiać telefonicznie, listownie lub za pomocą faksu. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z możliwości internetu i zamieszczenia treści ogłoszenia do publikacji na naszej stronie internetowej: www.infolinia.com/ogloszenia.

4. Ogłoszenia drobne w gazecie monitor dzielą się na: bezpłatne, płatne, "do skutku", "ramki".

Ogłoszenia bezpłatne

Ogłoszenia bezpłatne przyjmowane są w kategorii „Sprzedam Tanio – do $50” i muszą spełniać następujące warunki: W ogłoszeniu musi być podana cena, treść ogłoszenia nie może przekraczać 15 słów, na podany w ogłoszeniu numer telefonu można zamieścić maksymalnie 2 ogłoszenia bezpłatne.

Ogłoszenia bezpłatne publikowane są w 4 kolejnych wydaniach gazety. Redakcja zastrzega sobie prawo skrócenia czasu publikacji ogłoszenia lub odmowy jego druku bez podania przyczyny. Ogłoszenia, w których sprzedawana rzecz nie jest dostępna podlegają kasacji.

Ogłoszenia płatne

a. Ogłoszenia płatne będą przyjmowane do wszystkich pozostałych kategorii według zamieszczonego obok cennika ogłoszeń drobnych i dodatkowych opcji.

b. Ogłoszenia płatne publikowane są przez okres zgłoszony przy zamówieniu.

Ogłoszenia "do skutku"

a. Ogłoszenia do skutku dotyczą tylko kategorii: nieruchomości, sprzedaż, motoryzacja. Ogłoszenia do skutku w kategorii nieruchomości dotyczą wynajmu lub sprzedaży, nie dotyczą kategorii szukam do wynajęcia.

b. W ogłoszeniach do skutku może być wymieniona tylko jedna rzecz lub nieruchomość (np. jeden samochód, jedno mieszkanie, itd. - ogłoszenia do skutku nie mogą dotyczyć sprzedaży zwierząt).

c. Ogłoszenia do skutku w kategorii sprzedaż nieruchomości, muszą mieć podany adres, a w kategorii wynajem nie mogą dotyczyć ogłoszeń wakacyjnych. Ogłoszenia do skutku w kategorii motoryzacja, nie mogą być zamieszczane przez dealerów samochodowych.

d. Ogłoszenia do skutku ukazują się zawsze do końca danego miesiąca i mogą być odnawiane przez klienta dowolną ilość razy - "aż do skutku". Jeżeli ogłoszenie nie zostanie odnowione przed końcem miesiąca (ale nie wcześniej niż 7 dni przed datą ostatniej publikacji), będzie automatycznie wykasowane, bez możliwości bezpłatnego odnowienia.

e. Zmiana treści ogłoszenia w czasie trwania jego publikacji wymaga dodatkowej opłaty. Bezpłatnym zmianom podlegają jedynie cena i numer telefonu podany w ogłoszeniu.

f. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji ważności ogłoszenia i automatycznego wykasowania nieaktualnych ogłoszeń.

Ogłoszenia "ramki"

a. Tego typu ogłoszenia mają szerokość jednej szpalty. Ramki drukowane są na białym lub czarnym tle.

5. Zdjęcia w ogłoszeniach drobnych publikowane będą tylko w następujących kategoriach: "Nieruchomości - sprzedaż", "Nieruchomości - wynajmę", "Motoryzacja - sprzedaż" oraz "Sprzedaż". Wszystkie dostarczone zdjęcia muszą spełniać określone przez Monitor parametry techniczne.

6. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za jakość druku znaków graficznych.

7. Monitor nie gwarantuje dobrej jakości druku reklam dostarczonych jako "materiały gotowe.

8. Jeżeli materiały dostarczone przez ogłoszeniodawcę mają być zwrócone, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu. Zwrot materiałów dokonywany będzie wyłącznie w biurze redakcji gazety Monitor.

9. Klient może zrezygnować z druku ogłoszenia - reklamy; do 5 dni roboczych przed jego ukazaniem się.

10. Monitor zastrzega sobie prawo odmowy drukowania reklam i ogłoszeń bez podania przyczyn, a także w sytuacjach sprzecznych z prawem prasowym, oraz gdy treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem gazety.

11. W przypadku istotnych, powstałych z winy gazety Monitor, błędów w druku ogłoszenia, Monitor opublikuje stosowne sprostowanie. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

12. Ogłoszenia drobne zgłoszone do publikacji w "Monitorze" są automatycznie publikowane w internetowym serwisie "www.infolinia.com". Można je obejrzeć pod adresem: www.infolinia.com/ogloszenia. Za publikację tych ogłoszeń w Internecie nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty.

13. Opłaty za wszystkie ogłoszenia drobne płatne pobierane są przed publikacją według cennika aktualnego w danym dniu.

14. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od ukazaniu się ogłoszenia podając numer ogłoszenia oraz numer gazety, w której ukazało się ogłoszenie.

15. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kategorii, w której ma zostać opublikowane ogłoszenie.

16. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek okoliczności powstałych w wyniku działania sił wyższych, które zakłóciły produkcję i dystrybucję wydawnictwa. W przypadku nie ukazania się ogłoszenia lub reklamy w ustalonym terminie, Monitor zamieści je w innym, uzgodnionym z klientem, terminie.

17. Monitor nie odpowiada za treść i skutki prawne powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety reklamy lub ogłoszenia.

18. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia oznacza akceptację powyższych warunków publikacji ogłoszeń w gazecie Monitor.

19. Wydawnictwo Monitor Publishing, Inc., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, ani za materiały i zdjęcia dostarczone do produkcji ogłoszenia.

20. Monitor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie publikowania ogłoszeń drobnych.