----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

07 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

1. Ogłoszenia drobne drukowane są w Monitorze oraz zamieszczane na naszej stronie internetowej w oparciu o aktualny cennik i poniższe zasady ogólne.

2. Ogłoszenia dostarczone do autoryzowanych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych lub zamieszczone na naszej stronie internetowej www.monitorlocalnews.com w dziale “Ogłoszenia” do czwartku do godziny 2 po południu, będą wydrukowane w tym samym tygodniu.

3. Ogłoszenia drobne przyjmowane są w redakcji gazety Monitor lub w autoryzowanych punktach przyjmowania ogłoszeń. Można dostarczać je osobiście lub zamawiać telefonicznie, listownie lub za pomocą faksu. Najlepszym sposobem jest zamieszczenia treści ogłoszenia do publikacji na naszej stronie internetowej www.monitorlocalnews.com w dziale “Ogłoszenia”.

4. Ogłoszenia drobne w gazecie Monitor oraz na stronie www.monitorlocalnews.com dzielą się na: bezpłatne, płatne, do skutku. Każde ogłoszenie może zawierać płatne dodatki, jak ramki, tło, zdjęcia. Ogłoszenie może również być “podbite”, czyli za dodatkową, niewielką opłatą czasowo umieszczone na szczycie listy ogłoszeń w danym dziale.

a. Ogłoszenia bezpłatne

- Internet: Wszystkie ogłoszenia w wersji podstawowej zamieszczane we wszystkich działach na stronie www.monitorlocalnews.com są bezpłatne. Niewielka opłata obowiązuje tylko przy dodatkach – podbicie ogłoszenia, tło, ramka zdjęcia. Ogłoszeń “do skutku” w internecie nie oferujemy.

- Druk: Ogłoszenia bezpłatne w gazecie Monitor przyjmowane są w kategorii “Pchli Targ”, ale tylko wtedy, gdy wartość sprzedawanego przedmiotu lub wszystkich wymienionych w ogłoszeniu nie przekracza $50. W ogłoszeniu bezpłatnym w gazecie musi być podana cena, treść ogłoszenia nie może przekraczać 15 słów, na podany w ogłoszeniu numer telefonu można zamieścić maksymalnie 2 ogłoszenia bezpłatne w druku. Bezpłatne w druku sa również ogłoszenia typu: “Kupię”, oraz podlegające okresowym promocjom działy, o czym informujemy na łamach gazety i na naszej stronie.

Ogłoszenia bezpłatne publikowane są w 4 kolejnych wydaniach gazety. Redakcja zastrzega sobie prawo skrócenia czasu publikacji ogłoszenia lub odmowy jego druku bez podania przyczyny. Ogłoszenia, w których sprzedawana rzecz nie jest dostępna podlegają kasacji.


b. Ogłoszenia płatne

- Internet: W internetowej wersji ogłoszenia na stronie www.monitorlocalnews.com opłacie podlegają tylko dodatki do darmowych ogłoszeń, czyli przekroczenie maksymalnej liczby słów, dodatki w postaci ramki, tła, zdjęcia lub podbicie ogłoszenia w górę.

- Druk: Ogłoszenia płatne w gazecie przyjmowane są do wszystkich pozostałych kategorii poza wymienionymi jako bezpłatne według zamieszczonego obok cennika ogłoszeń drobnych i dodatkowych opcji. Ogłoszenia płatne publikowane są przez okres zgłoszony i opłacony przy zamówieniu.


c. Ogłoszenia "do skutku

- Internet: Ogłoszenia “do skutku” dotyczą wyłącznie oferty ogłoszeń drukowanych w gazecie.

- Druk: Ogłoszenia “do skutku” przyjmowane do gazety dotyczą tylko kategorii: nieruchomości, motoryzacja, biznes. Ogłoszenia do skutku w kategorii nieruchomości dotyczą sprzedaży lub wynajmu.

W ogłoszeniach do skutku może być wymieniona tylko jedna nieruchomość lub pojazd, np. jeden samochód, jedna łódź, jedno mieszkanie, jeden budynek.

Ogłoszenia do skutku w kategorii sprzedaż nieruchomości, muszą mieć podany adres, a w kategorii wynajem nie mogą dotyczyć wynajmu pomieszczeń wakacyjnych lub całych budynków apartamentowych. Ogłoszenia “do skutku” w kategorii motoryzacja, nie mogą być zamieszczane przez dealerów samochodowych.

Ogłoszenia do skutku ukazują się zawsze do końca danego miesiąca i mogą być odnawiane przez klienta dowolną ilość razy w okresie do sześciu (6) miesięcy od daty ich zamieszczenia, stąd określenie - "aż do skutku". Jeżeli ogłoszenie nie zostanie odnowione przed końcem miesiąca (ale nie wcześniej niż 7 dni przed datą ostatniej publikacji), będzie automatycznie wykasowane, bez możliwości bezpłatnego odnowienia.

Zmiana treści ogłoszenia w czasie trwania jego publikacji wymaga dodatkowej opłaty. Bezpłatnym zmianom podlegają jedynie cena i numer telefonu podany w ogłoszeniu.

Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji ważności ogłoszenia i automatycznego wykasowania nieaktualnych ogłoszeń.


d. Dodatki do ogłoszeń

- “Ramka” i “tło” mają szerokość jednej szpalty, długość równą zamieszczonej treści. Można je zamawiać osobno lub łączyć ze sobą. Szczegóły w cenniku.

- Zdjęcie zamieszczone w gazecie ma szerokość kolumny. W ogłoszeniu internetowym można zamieścić maksymalnie 3 zdjęcia w ramach ustalonej w cenniku dodatkowej opłaty.

- Wszystkie dostarczone zdjęcia muszą spełniać określone przez Monitor parametry techniczne.


5. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za jakość druku znaków graficznych.

6. Monitor nie gwarantuje dobrej jakości druku reklam dostarczonych jako "materiały gotowe.

7. Jeżeli materiały dostarczone przez ogłoszeniodawcę mają być zwrócone, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu. Zwrot materiałów dokonywany będzie wyłącznie w biurze redakcji gazety Monitor.

8. Klient może zrezygnować z druku ogłoszenia - reklamy; na minimum 5 dni roboczych przed jego ukazaniem się.

9. Monitor zastrzega sobie prawo odmowy drukowania reklam i ogłoszeń bez podania przyczyn, a także w sytuacjach sprzecznych z prawem prasowym, oraz gdy treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem gazety.

10. W przypadku istotnych, powstałych z winy gazety Monitor, błędów w druku ogłoszenia, Monitor opublikuje stosowne sprostowanie. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

11. Ogłoszenia drobne zgłoszone do publikacji w "Monitorze" są automatycznie publikowane w internetowym serwisie www.monitorlocalnews.com w dziale “Ogłoszenia”. Za publikację tych ogłoszeń w Internecie nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty.

12. Opłaty za płatne ogłoszenia i dodatki pobierane są przed publikacją według aktualnego cennika.

13. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od ukazaniu się ogłoszenia podając numer ogłoszenia oraz numer gazety, w której ukazało się ogłoszenie.

14. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kategorii, w której ma zostać opublikowane ogłoszenie.

15. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek okoliczności powstałych w wyniku działania sił wyższych, które zakłóciły produkcję i dystrybucję wydawnictwa. W przypadku nie ukazania się ogłoszenia lub reklamy w ustalonym terminie, Monitor zamieści je w innym, uzgodnionym z klientem, terminie.

16. Monitor nie odpowiada za treść i skutki prawne powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety reklamy lub ogłoszenia.

17. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia oznacza akceptację powyższych warunków publikacji ogłoszeń w gazecie Monitor.

18. Wydawnictwo Monitor Publishing, Inc., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, ani za materiały i zdjęcia dostarczone do produkcji ogłoszenia.

19. Monitor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie publikowania ogłoszeń drobnych.

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----