----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Przykłady krajowych trustów

W poprzednim numerze wyjaśniliśmy, jak trusty mogą pomóc w ochronie majątkowej przed wierzycielami. Poniższe trusty mogą pomóc odizolować majątek od wierzycieli.

Irrevocable Children"s Trust

(nieodwracalny trust dla dzieci)

Przenosimy pieniądze do jednego trustu, czyniąc dzieci beneficjentami lub tworzymy po jednym truście dla każdego dziecka. Jeżeli nasz współmałżonek nie jest narażony na ryzyko, czynimy go wraz z innym członkiem rodziny współpowiernikiem (co-trustee). Im wcześniej taki trust został stworzony, tym większe stanowi zabezpieczenie.

Trust dla nieletnich dzieci (minor"s trust) jest skutecznym zabezpieczeniem majątku rodziców przed ich wierzycielami. Jeżeli rodzice ogłaszają upadłość, minor"s trust nie będzie uznany za część ich masy upadłościowej.

Przykład:

Rodzice prowadzą biznes w formie korporacji lub limited partnership. Zakładają trust dla nieletnich dzieci i przekazują mu pewną kwotę pieniędzy. Często stosowana technika polega na tym, że trust dzieci kupuje przedmioty majątkowe (zazwyczaj maszyny czy sprzęt biurowy) do biznesu rodziców. Trust i biznes zawierają umowę leasingową, gdzie biznes rodziców wynajmuje sprzęt od trustu po ustalonej cenie. Biznes odejmuje koszt leasingu od podatków, a trust przekazuje dochód dzieciom, które sa w niższym przedziale podatkowym.

Jeżeli na biznes rodziców nastają wierzyciele, to nie mogą oni przejąć sprzętu, bowiem nie należy on do biznesu.

Trust dla mniej narażonego

współmałżonka

Przykładem takiego trustu jest Revocable Living Trust dla współmałżonka (odwracalny trust dla współmałżonka ustanowiony za naszego życia). Przenosimy tam walory, które najprawdopodobniej nie będą przedmiotem roszczeń kredytowych ani procesów o zaniedbanie zawodowe (malpractice claims). Żona jest beneficjentem i zarazem współpowiernikiem (z inną osobą). Skoro małżonkowie stanowią jedność finansową, sąd może niechętnie patrzeć na zaspokojenie zobowiązań jednego z małżonków pieniędzmi należącymi do drugiego.

Charitable remainder trust

Charitable remainder trust (zwany też charitable split-interest trust) służy przede wszystkim do minimalizacji podatków i planowania spadkowego, ale również może ochronić kapitał (corpus of the trust) przed wierzycielami.

Powiedzmy mamy walory, które bardzo przyrosły na wartości. Zakładamy nieodwracalny trust (irrevocable trust). Przekazujemy trustowi majątek, w ten sposób usuwając go z naszej masy spadkowej, zyskując duże odpisy podatkowe i eliminując również wysokie podatki od wzbogacenia (capital gains taxes), jakie zapłacilibyśmy po sprzedaży walorów. Beneficjentem trustu czynimy instytucję charytatywną, a sobie dajemy prawo do otrzymywania dochodu przez resztę życia. Innymi słowy, dożywotnio będziemy otrzymywać dochód z trustu, a po naszej śmierci kapitał przejdzie na instytucję charytatywną. Nasi wierzyciele nie mają prawa dotknąć zasobów trustu (corpus of the trust), chociaż mogą przejąć dochód.

Irrevocable Life lnsurance Trust

Przelewamy pieniądze do nieodwracalnego trustu, którego beneficjentem jest rodzina, a powiernikiem przyjaciele lub inni członkowie rodziny. Pieniądze służą do zakupu polisy ubezpieczeniowej na nasze życie. Skoro trust jest nieodwracalny, pieniądze ani późniejsze odszkodowanie nie są dostępne dla wierzycieli. Life insurance trust jest używany jako narzędzie w planowaniu spadkowym i podatkowym.

Land trust

Land trust (trust "gruntowy") jest specjalnym rodzajem trustu, którego celem jest zachowanie prywatności właściciela nieruchomości. Trzeba bowiem wiedzieć, że akty własności nieruchomości są rejestrowane przez władze powiatowe i są łatwo dostępne dla każdego. Dlatego właściciel nieruchomości nie może zachować anonimowości, chyba że będzie posiadał ową nieruchomość za pośrednictwem trustu.

Uwaga:

Będąc pozwanym przez kogoś do sądu, mamy obowiązek na przesłuchaniu (deposition) wyjawić pod przysięgą cały swój majątek.

Trusty zagraniczne

(offshore trusts)

Ponad dwadzieścia krajów zabiega o względy Amerykanów, którzy chcą schronić swoje majątki przed pozwami sądowymi, zaborczymi małżonkami czy wierzycielami. Najbardziej popularne są Cook Islands, Nevis, St. Lucia i St. Vincent.

Trusty zagraniczne (foreign trusts) często nazywane są offshore trusts (zamorskie trusty), gdyż bywają umiej-scowione w egzotycznych jurysdykcjach, zwanych tax heavens (podatkowe raje) z racji swoich korzystnych przepisów.

Dla obywateli różnych krajów zasadniczą zaletą zagranicznych trustów (offshore trusts) są oszczędności podatkowe. Skoro pieniądze nie są częścią masy majątkowej donatora i są trzymane za granicą, mogą rosnąć, unikając krajowych podatków. Z tego samego powodu offshore trusts często wymykają się podatkom od masy spadkowej (estate taxes).

Niestety, przywileje te nie są dostępne dla obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie prawo traktuje zagraniczne trusty swoich obywateli i re-zydentów tak, jak krajowe. Zagraniczne trusty mają jednak poważną zaletę, gdyż mogą chronić majątki przed zakusami osób trzecich: wierzycieli, law enforcement, procesujących się klientów, niezadowolonych spadkobierców czy eksmałżonków. Foreign asset protection trusts stanowią wyższą szkołę jazdy planowania majątkowego.

Dla kogo zamorskie trusty

Kto może rozważyć posiadanie foreign asset protection trust (FAPT)? Oczywiście, osoba bardzo zamożna, narażona na duże ryzyko, np.:

- Profesjonalista ponoszący z racji swego zawo- du dużą odpowiedzialność cywilną, która może nawetprzekroczyć zabezpieczenie wynikające z polisy ubezpieczeniowej.

- Biznesmen zaangażowany w ryzykowne przedsięwzięcie.

- Biznesmen udzielający wysokiej osobistej gwarancji.

- Osoba o skomplikowanej sytuacji rodzinnej, która obawia się wygórowanych roszczeń rozwodowych.

- Osoba, która przewiduje, że niezadowoleni spadkobiercy mogą pokusić się o obalenie jego testamentu.

Z zagranicznych trustów korzystają też oszuści i przestępcy. Miliardy dolarów zarobione na sprzedaży narkotyków są przemycane do dalekich krajów, gdzie prawa są bardzo tolerancyjne, podatki niskie, a banki dyskretne.

Jednak przeciętne osoby mają również dosyć sposobów zabezpieczenia majątku w Stanach Zjednoczonych i zagraniczne trusty nie są dla nich stosowne.

Kiedy zagraniczne trusty

dają ochronę

Ważne:

Ażeby trust rzeczywiście był chroniony przed wierzycielami przez zagraniczne prawo, należy spełnić wymogi tego prawa. Wszystkie zamorskie jurysdykcje mają przepisy wymierzone przeciwko finansowym oszustwom, unikaniu spłacania długów i innym próbom unikania zasadnych zobowiązań finansowych. Jednakże, jeżeli w czasie założenia trustu nasza wypłacalność i uczciwość nie podlegają kwestii, wtedy zagraniczne jurysdykcje uważają trusty za oddzielne jednostki prawne, nie podlegające żadnym przyszłym roszczeniom.

Ażeby trust skutecznie chronił majątek, to w czasie zakładania trustu muszą być spełnione następujące warunki:

- donator (założyciel trustu) musi być wypłacalny,

- nie ma żadnych roszczeń przeciwko donatorowi czy beneficjentowi (no-liability condition), donator nie ma na celu dokonać oszustwa ani unikac wierzycieli,

u donator nie dokonuje oszukańczego transferu (fraudulent transfer)

u donator wyjawia transakcje do IRS.

Zagraniczny trust nie powinien być tworzony w celu prania nielegalnie zarobionych pieniędzy, chowania ich przed Urzędem Podatkowym, oszukiwania innych, czy uchylania się od zasadnych zobowiązań.

Jeszcze lepiej na Bahama

Ciekawe:

Niektóre zamorskie centra finansowe jak Bahama, Cayman Islands czy Cook Islands, dają klientom jeszcze dodatkową ochronę, mianowicie ustanowiły okres przedawnienia, po którym prawne roszczenia nie mogą być wnoszone (statut of limitation). Na przykład, na Wyspach Cooka prawne zarzuty przeciwko trustowi nie mogą być wnoszone po trzech latach od jego założenia. Na Bahama okres przedawnienia wynosi dwa lata, a na Cayman Islands - tylko sześć miesięcy.

Dodatkowa zaleta zamorskich trustów polega na tym, że tamtejsze jurysdykcje nie honorują orzeczeń amerykańskich sądów. Jeżeli nasz oponent nawet wygra sprawę przeciwko nam w amerykańskim sądzie dowie się o istnieniu zamorskiego trustu, to musi przeprowadzić proces przeciwko nam ponownie w zamorskiej jurysdykcji. To wymagać będzie wynajęcia zagranicznego prawnika, przywiezienia wszystkich świadków, ekspertów i dowodów rzeczowych. Zagraniczny sąd może sprawę odrzucić, szczególnie jeżeli upłynął okres przedawnienia. Ponadto w wielu krajach prawnikom nie wolno pracować za prowizje (on contingency bases), czyli za pewien procent od wygranej kwoty, co ma miejsce w USA. System prowizyjny kompensacji prawników zachęca do procesowania się. Za granicą prawnicy wymagają godzinowej stawki, wobec tego przegrana staje się bardzo kosztowna, co skutecznie odstręcza frywolne procesy.

Gdzie są pieniądze?

Gdy zamorski trust jest stworzony, pieniądze mu powierzone mogą spoczywać w dowolnym miejscu - w każdej instytucji finansowej na świecie, nawet amerykańskiej. Zaletą posiadania założonego wcześniej zamorskiego trustu jest to, że w razie sądowych roszczeń transfery trustu nie podlegają restrykcjom (fraudulent conveyance restrictions). Przeciwnie - obowiązkiem powiernika jest zapewnienie bezpieczeństwa walorom trustu, nawet jeżeli wiąże się to z przelaniem pieniędzy do innej części świata. Nawiasem mówiąc, dzięki rozwojowi technologii i usług finansowych, transakcje prowadzone z innym krajem nie muszą być bardziej skomplikowane, niż prowadzenie biznesu z innym stanem.

Jeszcze większe możliwości da nam połączenie spółki komandytowej z zamorskim trustem. O zastosowaniu spółek komandytowych w ochronie majątkowej pomówimy w nastepnym numerze Poradnika.

Autorka artykułu nie jest prawnikiem, a artykuł ten nie stanowi porady prawnej. W swojej indywidualnej sprawie Czytelnik powinien skontaktować się z kompetentnym prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie asset protection. Jak chować majątek przed pozwami sądowymi wyjaśniają skrypty do Kursu ochrony majątkowej, które można nabyć w redakcji Poradnika.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----