----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć problematykę udzielenia skutecznego, pisemnego pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości osobie przebywającej w Polsce.

Niewątpliwie udzielenie pełnomocnictwa na odległość może rodzić wiele obaw co do sposobu jego udzielenia oraz co do bezpieczeństwa transakcji nabycia nieruchomości. W związku z powyższym, warto pochylić się nad tą kwestią z prostego powodu – ustanowienie pełnomocnika nie tylko okazuje się być oszczędnością czasu, ale też pieniędzy związanych z podróżami. Niewątpliwie przed udzieleniem takiego pełnomocnictwa warto jest zapoznać się z instytucją pełnomocnictwa w danym kraju, by w sposób świadomy udzielić upoważnienia do działania w naszym imieniu, wiedząc jakie rodzi to konsekwencje. W związku z powyższym w dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem udzielenia pełnomocnictwa do zakupu lub sprzedaży nieruchomości w Polsce.

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocników, tj. pełnomocników prawa procesowego, którzy mogą reprezentować nas w toczącym się postępowaniu sądowym oraz pełnomocników prawa materialnego, którzy mogą reprezentować nas w takich czynnościach, jak np. zakup nieruchomości. Zakup nieruchomości w Polsce następuje poprzez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego i co do zasady ta sama forma dotyczy również pełnomocnictwa do tej czynności. Wyjątek od tej zasady stanowi pełnomocnictwo udzielane za granicą, które do swej ważności wymaga zachowania formy wymaganej w kraju jego udzielania. Zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych jest to zwykła forma pisemna. W tym miejscu warto zauważyć, iż notariusz w Stanach Zjednoczonych ma inne uprawnienia niż notariusz w Polsce i poświadczanie przez niego dokumentów nie jest wiążące w Polsce. Podsumowując, do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa przez osobę zamieszkującą w Stanach Zjednoczonych wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej oraz zaopatrzenie pełnomocnictwa w klauzulę apostille.

Kolejną kwestią jest natomiast treść takiego pełnomocnictwa. Z uwagi na okoliczność, iż umowa sporządzona będzie w formie aktu notarialnego, nad całą czynnością oprócz pełnomocnika czuwał będzie również notariusz, który powinien skontrolować treść udzielonego przez nas pełnomocnictwa – tak, aby pozwalało ono na dokonanie danej czynności (zakupu lub sprzedaży nieruchomości w Polsce). Formułując treść pełnomocnictwa należy również uwzględnić to, aby było ono bezpieczne dla mocodawcy. Ważne jest, aby pełnomocnictwo swoją treścią nie obejmowało zbyt dużego zakresu czynności. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób je udzielających (ze wskazaniem dokumentu, który dane te potwierdza), dane osoby pełnomocnika (również z powołaniem się na dokument tożsamości), szczegółowy opis nieruchomości, oraz opis czynności, do których jest umocowany pełnomocnik, w tym np.:

– zawarcia umowy kupna/sprzedaży nieruchomości,
– podpisywania stosownych aktów notarialnych,
– reprezentowania przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, urzędem skarbowym, sądem wieczystoksięgowym w związku z umową kupna/sprzedaży nieruchomości.

Istotnym jest również, czy wybrany przez nas pełnomocnik będzie miał prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (np. w przypadku choroby pełnomocnika). Jeżeli chcemy, aby tak było, w treści pełnomocnictwa należy zamieścić klauzulę zezwalającą pełnomocnikowi na powoływanie dalszych pełnomocników.

W wielu przypadkach może zaistnieć sytuacja, w której osoba, która chciałaby udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży swojej nieruchomości w Polsce, nie posiadała jakiegokolwiek ważnego, polskiego dokumentu tożsamości, z wyjątkiem np. amerykańskiego prawa jazdy. Tutaj może pojawić się problem, ponieważ dokument wskazany w pełnomocnictwie musi zawierać dane osoby sprzedającej, odpowiadające danym zawartym w polskiej księdze wieczystej nieruchomości. Konieczność ta wynika z potrzeby zidentyfikowania sprzedającego jako faktycznego właściciela nieruchomości.

Ostatnią kwestią, jaka pozostała nam do rozważenia, jest odpowiedź na pytanie: Kto może zostać pełnomocnikiem do zakupu/sprzedaży nieruchomości? Otóż musi to być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych (nie może to być osoba ubezwłasnowolniona). Może to być zatem ktoś z rodziny, znajomy, ale również profesjonalny pełnomocnik, taki jak np. adwokat lub radca prawny. Ważne jest, abyśmy darzyli tę osobę zaufaniem.

Jak widać udzielenie pełnomocnictwa nie jest skomplikowaną czynnością, należy jednak pamiętać, aby rozsądnie wybrać osobę pełnomocnika, a przy udzielaniu pełnomocnictwa poddać analizie jego zakres.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.
Adwokat Wojciech Strojek
Auris Kancelaria
ul. Krucza 16/22 lok. 7
00-526 Warszawa
tel.: +48 697 945 877
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.auriskancelaria.pl