Osłabiony rynek
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 444

DEFAULT – zaniedbanie / niezapłacenie: niewywiązanie się z zobowiązań zawartych w kontrakcie, np. poprzez niedotrzymanie terminów lub zaniedbanie należnych płatności.

DEFERRED INCOME – przychody przyszłych okresów: przychody, które zaczną wpływać w określonym czasie w przyszłości, np. przychody z najmu nieruchomości dochodowej, które zaczną wpływać po ukończeniu remontu i zawarciu umów z nowymi najemcami.

depreciation – spadek wartości / deprecjacja: odnosi się przede wszystkim do wszelkich konstrukcji wybudowanych na danej działce. Deprecjacja nie dotyczy gruntu, który zwykle zachowuje swoją wartość na zawsze. Istnieją trzy kategorie deprecjacji: 1) physical deterioration – fizyczne zużycie (np. dach wymagający wymiany), 2) functional obsolescence – niefunkcjonalność (np. przestarzały system elektryczny lub hydrauliczny), 3) external obsolescence – zewnętrzny czynnik obniżający wartość danej nieruchomości (np. położenie budynku w pobliżu wysypiska śmieci lub fabryki zanieczyszczającej środowisko).      

DEPRESSED MARKET – osłabiony rynek: rynek charakteryzujący się obniżeniem popytu, spadkiem cen i zbyt dużą ilością nieruchomości wystawionych na sprzedaż.

DETERIORATION – zużycie: pogarszający się stan techniczny danej nieruchomości, wynikający z wieku, zużycia materiałów, zaniedbania napraw, itp., określane głównie jako fizyczne zużycie (physical deterioration) konstrukcji wybudowanych na danej działce, które ma wpływ na spadek wartości nieruchomości (depreciation), np. dach wymagający wymiany.

DEVISE – nieruchomość zapisana testamentem

DEVISEE – spadkobierca nieruchomości na mocy testamentu

DIRECT COSTS – koszty bezpośrednie: koszty robocizny i materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy danej nieruchomości. Dla porównania, koszty pośrednie (indirect costs), obejmują wszystkie inne wydatki, np. koszty administracyjne, koszty finansowania budowy, odsetki pożyczki, podatki, ubezpieczenie, itp.

DIRECT COSTS – koszty bezpośrednie: koszty robocizny i materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy danej nieruchomości. Dla porównania, koszty pośrednie (indirect costs), obejmują wszystkie inne wydatki, np. koszty administracyjne, koszty finansowania budowy, odsetki pożyczki, podatki, ubezpieczenie, itp.

DISABLED PERSONS’ HOMEOWNER EXEMPTION – ulga podatkowa dla niepełnosprawnych właścicieli nieruchomości – niepełnosprawny właściciel nieruchomości może ubiegać się o obniżenie wyrównanej oszacowanej wartości stanowiącej podstawę naliczenia podatku (equalized assessed value). Np. w powiecie Cook podstawa podatkowa jest obniżana o $2,000 z tytułu tej ulgi.

DISABLED VETERANS’ HOMEOWNER EXEMPTION – ulga podatkowa dla niepełnosprawnych właścicieli–weteranów – właściciel nieruchomości, który stał się niepełnosprawny w czasie służby w Siłach Zbrojnych USA, może ubiegać się o obniżenie wyrównanej oszacowanej wartości nieruchomości stanowiącej podstawę naliczenia podatku (equalized assessed value). Np. w powiecie Cook podstawa podatkowa jest obniżana o $5,000 w przypadku niepełnosprawności określonej od 50 do 69% ($2,500 jeśli niepełnosprawność jest ustalona w stopniu 30-49%).

DISCLOSURE – ujawnienie informacji: zobowiązanie agenta do ujawnienia klientom wszelkich informacji mogących mieć wpływ na przebieg transakcji, np. informacji dotyczących defektów, statusu strefy powodziowej, wysokości podatków i opłat administracyjnych, itp. Obowiązek ujawnienia ważnych faktów lub okoliczności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem transakcji spoczywa również na właścicielu nieruchomości mieszkalnej wystawionej na sprzedaż, który zobowiązany jest ujawnić wszelkie znane defekty w specjalnym raporcie o nazwie Residential Real Estate Disclosure Report, dostępnym do wglądu potencjalnym nabywcom. Typowym przykładem informacji, którą właściciel musi ujawnić, jest fakt, że jego nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej (floodplain), co negatywnie wpływa na jej wartość. Jeżeli potencjalny klient nie zostaje poinformowany o tej ważnej okoliczności przez sprzedającego i dochodzi do sfinalizowania transakcji, konsekwencje mogą być poważne. Kupujący miałby podstawy do skierowania sprawy do sądu o odszkodowanie lub unieważnienie transakcji.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.

Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com