----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Kolejny artykuł z cyklu porad prawnych chciałbym poświecić problematyce pobierania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez osobę zamieszkująca poza granicami Polski. Emeryt, któremu przysługuje emerytura na terytorium naszego kraju, otrzymuje ją nawet po zmianie kraju zamieszkania. Jednak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyłał emeryturę na zagraniczny rachunek bankowy, emeryt musi złożyć o to wniosek.

Emerytowi mieszkającemu w USA, świadczenie wypłaca się zgodnie z jego wnioskiem:

- w Polsce: na rachunek bankowy emeryta albo do rąk osoby upoważnionej przez emeryta mieszkającej w Polsce (drogą pocztową),

bądź

- w państwie zamieszkania – w formie transferu na zagraniczny rachunek bankowy emeryta prowadzony w banku w tym państwie.

Świadczenie powinno zostać przekazane na rachunek świadczeniobiorcy. Przepisy prawne dopuszczają jednak możliwość dokonywania wypłaty świadczenia na rachunek bankowy prowadzony dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą uprawnioną do świadczenia emerytalnego.

Prawo do otrzymywania emerytury z ZUS w państwie zamieszkania przysługuje zarówno osobom, które mieszkały za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia, jak i osobom, które dopiero po przyznaniu świadczenia wyjechały z Polski na stałe do USA.

Transfer przez ZUS polskich emerytur osobom mieszkającym za granicą dokonywany jest bezpośrednio (czyli bez pośrednictwa zagranicznej instytucji międzynarodowej) na rachunek bankowy emeryta w kraju zamieszkania, w walucie tego kraju lub w innej walucie wymienialnej. W przypadku transferu świadczenia na konto bankowe w USA, emerytura z ZUS wyrażona w złotych polskich (PLN) przeliczana zostanie na walutę amerykańską (USD). Świadczeniobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z transferem przysługującego mu świadczenia za granicę (z wyjątkiem opłat bankowych wynikających z umowy prowadzenia rachunku bankowego zawartej przez beneficjenta z bankiem zagranicznym).

Emerytury z ZUS przekazywane są świadczeniobiorcom w kwotach brutto, czyli bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, bądź w kwotach netto, czyli po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, w zależności od postanowień umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę z państwem zamieszkania świadczeniobiorcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opodatkowania polskich emerytur wypłacanych osobom mieszkającym za granicą, a także zastosowania wobec tych osób umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy zwracać się do urzędu skarbowego.

Wypłata emerytur z ZUS odbywa się w cyklach miesięcznych, w dniu ustalonym w decyzji ZUS jako termin płatności świadczenia. Za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazywania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

Osoby, które chcą, aby ich świadczenie przekazywane było na zagraniczne konto bankowe, powinny wskazać odpowiedni rachunek we wniosku o wypłatę świadczenia emerytalnego. Do wniosku można dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające podany numer rachunku bankowego.

W przypadku gdy osoba, której ustalono prawo do emerytury ZUS, pobiera również emeryturę z USA, to fakt pobierania tego świadczenia nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia prawa do emerytury z ZUS.

W przypadku ubiegania się o wypłatę emerytury z ZUS może pojawić się problem dotyczący konieczności odszukania dokumentów, które potwierdzają okresy ubezpieczenia w Polsce. W takim przypadku należy pamiętać, że zaświadczenie o zatrudnieniu może posiadać:

  • były pracodawca w Polsce, na podstawie akt osobowych pracownika,
  • prawny następca pracodawcy w Polsce na podstawie przejętych akt osobowych pracownika,
  • jednostka przechowująca dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy w Polsce (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności w uzyskaniu świadczenia emerytalnego z ZUS serdecznie zapraszam do kontaktu.

Adwokat Wojciech Strojek

Auris Kancelaria
ul. Krucza 16/22 lok. 7
00-526 Warszawa
tel.: +48 697 945 877
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.auriskancelaria.pl