Konkurs geograficzny „Młody Olimpijczyk”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W polskiej sobotniej szkole katolickiej im. św. Błażeja w Summit zakończył się pierwszy etap konkursu geograficznego „Młody Olimpijczyk” realizowanego w ramach II Edycji Polonijnej Olimpiady Geograficznej dla uczniów polskich szkół sobotnich w Stanach Zjednoczonych, której finał na poziomie międzyszkolnym odbędzie się w marcu 2020 roku. Ceremonię wręczenia nagród prowadziła absolwentka tej szkoły Natalia Fabian.

W wyniku przeprowadzonych w marcu eliminacji klasowych do finału szkolnego zakwalifikowało się 46 uczestników w dwóch grupach wiekowych. W ramach projektu „Teraz Polska” uczestnicy mieli za zadanie wykonanie plakatu lub folderu promującego najważniejsze osiągnięcia gospodarcze, naukowo-techniczne i kulturowe Polaków po 1989 roku lub wykonanie projektu trasy turystycznej i opracowanie mini-przewodnika turystycznego dla wybranego regionu Polski lub całego kraju w ramach projektu „Odkrywanie Ojczyzny”. Po złożeniu prac i ocenie szkolna komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Sokołowska, Bożena Matson i pomysłodawczyni olimpiady, dyrektor szkoły Małgorzata Tys postanowiła, że laureatami trzech pierwszych miejsc w klasach od czwartej do szóstej zostali uczniowie: Emilia Danielewicz, Amelia Natanek i Nataniel Żołądek. W grupie starszej zwycięzcami zostali: Nicholas Fabian, Zofia Starniewska i Wiktoria Balon. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, parafię oraz szkołę otrzymało szesnastu uczestników finału szkolnego. Etap ten został dodatkowo przedłużony do 30 września. Złożone do tego terminu prace z wymienionych dwóch tematów zostaną przez komisję ocenione i trzy najlepsze również zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu na poziomie międzyszkolnym, którego rozstrzygnięcie nastąpi jesienią bieżącego roku. Oceniane będą prace nadesłane z poszczególnych szkół. Efektem drugiego etapu będzie wyłonienie uczestników trzeciej rundy rywalizacji, na którą złoży się egzamin pisemny z geografii, a jego wyniki zadecydują o wyłonieniu grupy 10 finalistów, którzy przed jurorami reprezentującymi Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wojewodę lubelskiego oraz organizacje i urzędy patronackie i gospodarzy olimpiady będą prezentować swoje prace konkursowe. Finał odbędzie się w marcu 2020 roku w Muzeum Polskim w Chicago. Na laureatów czekają indeksy na lubelską uczelnię oraz wiele cennych nagród i niespodzianek.

Obok UMCS-u patronat nad olimpiadą sprawują: Konsulat Generalny RP w Wietrznym Mieście, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Fundacja „Teraz Polska”, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak