Być Polakiem - konkurs
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie.

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami? Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-xi-2020/. Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody: przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”

Powodzenia i do zobaczenia

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:
Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata
Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Marek Machała, Koordynator Generalny

 

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” - 2020 r.

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

 

§1
Cele Konkursu:

 1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
 2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
 5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
 6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

§ 4
Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie plastycznej, literackiej i filmowej.

 

II. Warunki uczestnictwa:

§ 5
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie LITERAMI DRUKOWANYMI formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-XI-2020/.

Prace nadesłane bez kompletnie i wyraźnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 6
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu realizacji Konkursu.

§ 7
Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

§ 8
W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 9
Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

§ 10
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

§ 11

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 12

Formy prac konkursowych:

 • prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
 • prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
 • filmy nakręcone przez uczestników, w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 13

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

 • Wszystkie prace muszą zawierać imię i nazwisko, wiek oraz kraj zamieszkania autora.
 • Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
 • Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków.

Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

 • Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane.

§ 14

Sposób przesłania prac do Organizatora:

 • prace plastyczne WYŁĄCZNIE POCZTĄ na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”. Prace plastyczne przesłane drogą e-mailową nie będą oceniane przez Jury.
 • prace pisemne WYŁĄCZNIE na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w temacie maila grupy, imienia i nazwiska, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy. Prace pisemne przesłane drogą pocztową nie będą oceniane przez Jury.
 • filmy WYŁĄCZNIE za pomocą serwisu WeTransfer.com (adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z podaniem w temacie transferu grupy, imienia i nazwiska, wieku, kraju zamieszkania autora oraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób nie będą oceniane.

III. XI edycja Konkursu

§ 15.1

Temat dla grup uczniowskich, wspólny dla wszystkich grup wiekowych:

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami. Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Solidarność z Polską

Solidaryzować się z Polakami w kraju

Solidarny z Polakami żyjącymi za granicą

 

Grupa         Wiek                     Format

I                  6-9 lat                   Prace plastyczne

II                 10-13 lat              Prace literackie

III                14-16 lat              Prace literackie

IV                17-22 lat              Prace literackie

V                 10-22 lat              Filmy

 

§ 15.2
Temat dla grupy nauczycielskiej: 
konspekt lekcji na podany temat ”Jakie zagadnienie gramatyczne jest najtrudniejsze dla Twoich uczniów? Jak sobie z tym radzisz? Pomysły na innowacje metodyczne.”

§ 16
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2020 r.

§ 17
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec kwietnia 2020 r.

§ 18
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 19
Nagrody w Konkursie:

Grupa I
• nagrody rzeczowe
• dyplomy

Grupy II - VI

 • pobyt edukacyjny w Polsce - lipiec 2020 r. (w miarę posiadanych środków finansowych)
 • udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 25.06.2020 r. o godz. 14.00
 • nagrody rzeczowe
 • dyplomy

§ 20
Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych w całości lub we fragmentach oraz do ich skracania i redagowania

§ 21
Prace przesłane na Konkurs stają się własnością organizatorów. Nie są odsyłane do Autorów.

§ 22
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”: www.swiatnatak.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała - Koordynator Konkursu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 603 330 905