Departament Zdrowia opublikował wytyczne dla szkół
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Nowe wytyczne oferują bardziej szczegółowe spojrzenie na to, jak szkoły powinny sobie radzić w różnych sytuacjach, na przykład kiedy uczeń zachowuje lub należy zamknąć cały budynek.

Stanowa Rada Edukacji w Illinois oraz Departament Zdrowia Publicznego, opublikowały w środę nowe wytyczne dla szkół, przygotowując się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w czasie pandemii koronawirusa.

Oto przegląd odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawanych pytań, które - jak zauważają urzędnicy - "mogą ulec zmianie na podstawie nowych informacji i aktualizacji istniejących wytycznych CDC".

Jakie działania powinni podjąć uczniowie / pracownicy wysłani do domu z objawami podobnymi do Covid?

- Wszyscy uczniowie i pracownicy wysłani do domu z objawami przypominającymi Covid, powinni zostać poddani testom. Uczeń lub pracownik powinien pozostać w domu do czasu otrzymania wyników testu.

- Uczniowie i członkowie personelu, u których potwierdzono lub stanowią prawdopodobny przypadek Covid-19 muszą odbyć 10 dni kalendarzowych izolacji od daty wystąpienia pierwszych objawów i nie mieć gorączki przez 24 godziny bez stosowania leków obniżających gorączkę; ich stan zdrowia (inne objawy choroby) musi ulec poprawie przed powrotem do szkoły.

- Uczniowie i pracownicy powracający do szkoły po wystąpieniu u nich objawów podobnych do Covid, ale u których zdiagnozowano chorobę inną niż Covid, muszą spełniać kryteria powrotu do szkoły związane z chorobą, która została u nich potwierdzona. Osoba musi nie mieć gorączki co najmniej przez 24 godziny bez stosowania leków na jej obniżenie, nie mieć biegunki ani wymiotów w okresie ostatnich 24 godzin. Inne choroby posiadają własne kryteria określające, kiedy uczeń czy członek personelu może wrócić do szkoły.

- Należy przestrzegać zasad dotyczących zdrowia i zaleceń dotyczących chorób zakaźnych. W przypadku wystąpienia objawów podobnych do koronawirusa i negatywnym wyniku testu na Covid-19, uczeń lub pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza dokumentujące alternatywną diagnozę. Szkoły i dystrykty szkolne powinny pomagać rodzinom w znalezieniu bezpłatnych lub świadczących usługi po obniżonych kosztach poradni medycznych, w celu uzyskania pomocy w razie potrzeby.

- Uczniowie i personel z objawami podobnymi do Covid, którzy nie zostaną poddani testom na Covid-19 i którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego dokumentującego alternatywną diagnozę, muszą poddać się trwającej 10 dni kalendarzowych izolacji od daty wystąpienia pierwszych objawów i nie mieć gorączki przez 24 godziny bez stosowania leków obniżających gorączkę. Inne objawy muszą ustąpić przed powrotrem do szkoły.

- Oceny lekarskie i testy diagnostyczne na Covid-19 są zdecydowanie zalecane wszytkim osobom z objawami podobnymi do Covid.

Jeśli uczeń zostanie odesłany do domu z podejrzeniem objawów Covid-19 (np. katar, gorączka, biegunka, itp.), czy całe jego rodzeństwo i wszyscy członkowie gospodarstwa domowego muszą zostać poddani trwającej 14 dni kalendarzowych kwarantannie?

Tak, jeśli jeden z członków gospodarstwa domowego jest oceniany pod kątem Covid-19, reszta domowników musi zostać poddana kwarantannie do czasu postawienia alternatywnej diagnozy lub uzyskania negatywnego wyniku testu. Jeśli chory uczeń stanie się przypadkiem potwierdzonym (tj. uzyska dodatni wynik testu na Covid-19) lub przypadkiem prawdopodobnym (ma objawy podobne do Covid, jest epidemiologicznie powiązany ze znanym przypadkiem), lokalny wydział zdrowia prowadzący monitorowanie kontaktów podda 14-dniowej kwarantannie wszystkie osoby z gospodarstwa domowego, w tym rodzeństwo. Wydział zdrowia udzieli również odpowiednich wskazówek, jak bezpiecznie poddać się kwarantannie i izolacji w gospodarstwie domowym.

Jak wiele symptomów musi mieć dana osoba, aby uznać ją podejrzaną o zarażenie Covid-19?

Uczniowie i pracownicy wykazujący jeden lub więcej objawów podobnych do Covid powinni zostać natychmiast odizolowani i poddani ocenie zdrowotnej. Szkoły powinny ocenić stan każdego ucznia lub członka personelu, aby określić, czy te objawy są nowe czy też są też wynikiem już istniejącego stanu danej osoby.

Nasza obecna polityka szkolna zaleca wysyłanie dzieci do domu w przypadku temperatury powyżej 100.0o F. Wytyczne ISBE i CDC podają 100.4o F lub więcej. Które wytyczne powinny być stosowane?

W celu zachowania spójności z wytycznymi CDC i zaleceniami dla szkół w Illinois, zaleca się, aby szkoły stosowały ≥100.4o F jako wartość progową gorączki.

Jeśli chora osoba ma istniejący wcześniej stan powodujący objawy, np. alergię, migreny, itd., czy należy to brać pod uwagę?

Każda osoba wykazująca objawy powinna zostać oceniona przez swojego lekarza indywidualnei dla każdego przypadku, a decyzje o wykonaniu testu na obecność Covid-19 powinny być oparte na indywidualnej historii zdrowotnej. Zaleca się przeprowadzanie testów diagnostycznych za każdym razem, gdy dana osoba doświadcza objawów podobnych do Covid, ponieważ możliwe jest jednoczesne wystąpienie Covid i innych schorzeń. Wczesna diagnoza może zapobiec dalszej transmisji. Osoby, które przeszły testy na Covid-19, powinny pozostać w domu i trzymać się z daleka od innych czekając na otrzymanie wyników.

Jaka jest definicja wybuchu epidemii w szkołach?

Dwa potwierdzone przypadki zakażenia Covid-19 występujące w ciągu 14 dni kalendarzowych u osób z tej samej klasy spełniałyby definicję przypadku epidemii.

Dzieje się tak, ponieważ przypadki byłyby powiązane epidemiologicznie (znane narażenie), w odniesieniu do miejsca (ta sama sala lekcyjna) i czasu (w ciągu 14 dni kalendarzowych). Spowodowałoby to dochodzenie przeprowadzone przez lokalny departament zdrowia, które może skutkować zaleceniami dotyczącymi przeprowadzenia testów i poddania kwarantannie wszystkich uczniów i pracowników w danej klasie.

Gra na niektórych instrumentach muzycznych i śpiew są uznawane za sposoby ułatwiające rozprzestrzenianie się Covid poprzez kropelki z dróg oddechowych. Jak można zapobiec transmisji na zajęciach muzycznych i z zespołem?

Jeśli to możliwe, należy organizować zajęcia muzyczne na zewnątrz. W miarę możliwości zajęcia muzyczne odbywające się w pomieszczeniach powinny mieć miejsce w dobrze wentylowanych przestrzeniach, a jeśli to możliwe, przy otwartych oknach. Należy upewnić się, że uczniowie (i nauczyciele) znajdują się w fizycznej odległości co najmniej 6 stóp i rozważyć zwiększenie dystansu społecznego o więcej niż 6 stóp, jeśli pozwala na to miejsce. Uczniowie powinni ustawić się w jednej linii lub naprzemiennie, aby zapewnić maksymalny dystans. Uczniowie nie powinni stać twarzą do siebie. Instrumenty, do których jest wdmuchiwane powietrze, powinny zostać obrócone tak, aby wydmuchiwane powietrze nie było kierowane w stronę innych. Można rozważyć zastosowanie osłon na instrumenty.

Jeśli u sportowca zdiagnozowano Covid, czy do szkoły należy powiadomienie wszystkich innych zespołów, z którymi sportowiec miał kontakt?

Tak - szkoła powinna przekazywać ogólne powiadomienia innym szkołom i zespołom, z którymi mógł kontaktować się uczeń uprawiający sport, u którego potwierdzono lub prawdpodobnie został zarażony Covid, bez identyfikowania nazwiska tej osoby. Należy podać minimum informacji, aby chronić poufność, ale wystarczająco dużo, aby szkoła mogła zareagować. Lokalny departament zdrowia może pomóc w przygotowaniu takiego powiadomienia.

Czy szkołę należy jak najszybciej powiadomić o potwierdzonych lub prawdopodobnym przypadku?

Szkoły powinni poprosić rodziców/opiekunów o jak najszybsze powiadamianie o wszelkich potwierdzonych lub prawdopodobnych przypadkach Covid-19. Ważne jest, aby szkoły jak najwcześniej poinformowały i często przypominały rodzicom i opiekunom o tych oczekiwaniach. Lokalny wydział zdrowia otrzyma również raport dotyczący potwierdzonego lub prawdopodobnego przypadku od laboratorium lub lekarza. Jednak raport niekoniecznie musi zawierać informacje o szkole (chyba że to szkoła wystąpiła o test). Oznacza to, że lokalny departament zdrowia  musi uzyskać te informacje od rodziców lub legalnych opiekunów. Lokalny departament zdrowia powiadomi szkołę, gdy tylko uzyska informacje dotyczące szkoły. Szkoły powinny wyznaczyć punkt kontaktowy dla lokalnych departamentów zdrowia, w tym osobę, z którą można się kontaktować po godzinach urzędowania.

Jeśli uczeń lub członek personelu przedstawi zaświadczenie od lekarza lub negatywny wynik testu na Covid-19, przez ile dni wynik ten jest ważny?

Negatywny test jest ważny tylko w dniu, w którym został zgłoszony. Oznacza to, że w dniu pobrania próbki osoba badania nie miała w swoim systemie żadnego wykrywalnego wirusa. Ponieważ okres inkubacji (czas od ekspozycji do zarażenia) Covid-19 wynosi od 2 do 14 dni kalendarzowych, u osoby z ujemnym wynikiem testu nadal może się rozwinąć infekcja w pewnym momencie okresu inkubacji.

Jakie środki ochrony osobistej (PPE) są wymagane do pracy w szkole lub uczęszczania do szkoły?

Wszystkie osoby na terenie szkoły, w tym uczniowie, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, personel administracyjny, sekretarki, personel gastronomiczny, personel ds. bezpieczeństwa publicznego, itd. muszą nosić nakrycia twarzy przez cały czas pobytu w szkole lub w drodze do i ze szkoły tzw. transportem zbiorowym (autobusami szkolnymi), chyba że ma zastosowanie szczególne zwolnienie od tej reguły.

Czy zamiast maseczek można nosić przyłbice (face shield)?

Ponieważ kropelki z dróg oddechowych mogą wydostawać się bokiem i dołem tego rodzaju osłon, nie zapewniają one odpowiedniej ochrony i powinny być stosowane jedynie jako substytut maseczek w następujących ograniczonych okolicznościach:

- w przypadku osób w wieku poniżej 2 lat

- u osób nieprzytomnych, niepełnosprawnych lub w inny sposób niezdolnych do zdjęcia maseczki bez pomocy

- u uczniów, którzy dostarczą zaświadczenie od lekarza dokumentujące przeciwwskazania medyczne (przeciwwskazania lub stan, który sprawia, że noszenie maseczek jest absolutnie niewskazany) do noszenia maseczek

- nauczyciele wykorzystujący mimikę twarzy, gdy uczniowie powinni widzieć, jak nauczyciel wymawia słowa (np. uczący się języka angielskiego, uczęszczający na zajęcia wczesnej edukacji, uczący się języka obcego, itd.). Jakkolwiek nauczyciele będą musieli założyć z powrotem maseczkę kiedy tylko będzie to możliwe. Preferowane alternatywy dla nauczycieli obejmują przezroczyste osłony na twarz lub przygotowane wcześniej instrukcje wideo. Podczas stosowania przyłbic (face shield) należy ściśle przestrzegać dystansu społecznego.

W jaki sposób szkoły powinny postępować z uczniami objętymi planami IEP lub 504, którzy nie tolerują osłon twarzy?

Uczniowie z indywidualnym programem edukacyjnym (IEP) lub planem 504, którzy nie mogą nosić masek ani osłon na twarz z powodu przeciwwskazań medycznych, nie mogą zostać pozbawieni dostępu do edukacji osobistej, jeśli szkołą oferuje naukę osobistą innym uczniom. Personel pracujący z uczniami, którzy nie mogą nosić maseczek i przyłbic ochronnych ze względu na przeciwwskazania medyczne, powinien nosić zatwierdzone i odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do obowiązków i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz utrzymywać możliwie jak największy dystans społeczny. Inni uczniowie powinni także zachować dystans społeczny od uczniów, którzy nie mogą nosić osłon lub maseczek z powodu przeciwwskazań medycznych. Szkoły powinny skonsultować się z lokalnym wydziałem zdrowia publicznego w sprawie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w takich sytuacjach.

Jeśli istnieje potwierdzony lub prawdopodobny przypadek Covid-19 w szkole, jakie są zalecenia dotyczące zamknięcia szkoły?

Decyzje o tymczasowym zamknięciu szkoły będą podejmowane przez dyrektorów szkół w porozumieniu z lokalnym departamentem zdrowia, na podstawie dochodzenia dotyczącego konkretnego przypadku lub grupy przypadków. Jeśli lokalny departament zdrowia stwierdzi, że istnieje zagrożenie dla społeczności szkolnej, szkoła może zostać tymczasowo zamknięcia w celu przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji. To zapewni lokalnym urzędnikom zdrowia czas na lepsze zrozumienie sytuacji związanej z Covid-19 i wpływu na szkołę. Pozwala to również lokalnym urzędnikom służby zdrowia pomóc szkole w opracowaniu odpowiednich dalszych kroków, w tym ustalenie, czy konieczne jest wydłużenie okresu zamknięcia, aby zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się Covid-19.

Czy istnieją alternatywne strategie do zamknięcia szkoły, które można rozważyć lub zastosować?

Alternatywne strategie, mniej drastyczne niż zamknięcie, mogą obejmować:
- Poddanie kwarantannie dotkniętej sali lekcyjnej, w której trudno jest zachować dystans społeczny
- Zamykanie placów zabaw
- Anulowanie zbędnych zajęć i spotkań
- Utrzymywanie uczniów w stałych grupach lub salach lekcyjnych i rutynowe przenoszenie nauczycieli między klasami
- Skrócenie tygodnia szkolnego
- Zwiększenie odstępów między uczniami w klasach
- Zróżnicowane godziny rozpoczęcia szkoły i przerwy na lunch w różnych klasach lub grupach wiekowych.

Czy istnieją obecnie jakieś krajowe lub międzynarodowe ograniczenia dotyczące podróży, które powinniśmy uwzględnić w przypadku uczniów i personelu?

Na całym świecie dochodzi do powszechnej i ciągłej transmisji nowego koronawirusa. Każdy, kto podróżował za granicę w ciągu ostatnich 14 dni kalendarzowych, powinien zostać w domu i monitorować swoje zdrowie. W stanie Illinois nie ma aktualnych wytycznych dotyczących kwarantanny w związku z podróżami krajowymi. Jednak niektóre powiaty lub rejony miejskie wymagają lub zalecają 14 dni kalendarzowych kwarantanny podróżnym powracającym ze stanów o wysokim wskaźniku występowania Covid-19. IDPH często otrzymuje powiadomienia o narażeniach związanych z podróżami. W przypadku powiadomienia departamentu zdrowia publicznego, że uczeń lub członek personelu szkoły miał kontakt z przypadkiem Covid-19 w wyniku podróży, wymagana będzie kwarantanna przez okres 14 dni kalendarzowych. Administratorzy szkół mogą rozważyć powiadomienie pracowników, którzy podróżują, że muszą się poddać się kwarantannie (jeśli zostali narażeni) z powodu podróży.

Pełny dokument dotyczący zaleceń jest dostępny na stronie:  https://www.isbe.net/Documents/IDPH-School-FAQs.pdf

JM