----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Światowa populacja osiągnęła oszałamiającą liczbę 7.8 miliarda osób pod koniec 2020 roku. Liczba ta niemal potroiła się od 1950 roku, jednak oczekuje się, że tendencja wzrostowa wyhamuje do końca wieku.

Chociaż według przewidywań globalna populacja osiągnie 10.9 miliarda do 2100 roku, spadające wskaźniki dotyczące narodzin wpłyną na zahamowanie wzrostu - wynika z danych Pew Reserach Center. Przewiduje się, iż globalny współczynnik dzietności spadnie do 1.9 urodzeń na kobietę do końca wieku, czyli poniżej współczynnika zastępowalności wynoszącego 2.1 urodzeń na kobietę.  

Współczynnik dzietności jest najlepszą miarą aktualnego natężenia urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet. Współczynnik dzietności gwarantujący tzw. prostą zastępowalność pokoleń wynosi około 2.1 dziecka na 1 kobietę.

Populacja Afryki będzie nadal rosła, obecnie liczy 1.3 miliarda i przewiduje się, że do 2050 roku podwoi się. Ponad połowa światowego wzrostu będzie miała miejsce na tym kontynencie. Ale inne obszary zwolniły lub zwalniają tempo. Na przykład w 2017 roku w Japonii odnotowano spadek ludności o 400,000 - kiedy liczba narodzin była niższa niż liczba zmarłych. Wskaźniki dzietności w Europie są niskie od dziesięcioleci.

Oczekiwana długość życia rośnie i powinna wzrosnąć do nieco ponad 77 lat w 2050 roku. Ale nie nie dotyczy to krajów słabo rozwiniętych, które borykają się z wysokimi wskaźnikami śmiertelności i innymi problemami.

W Europie największy odsetek osób starszych mają Włochy. Z drugiej strony w Afganistanie, który doświadczył dziesięcioleci wojny, mediana wieku wynosi 18.4 lat. Chiny oraz Indie pozostają największymi krajami na świecie, z populacjami przekraczającymi 1 miliard (Chiny 1.44 mld, Indie 1.39 mld), chociaż przewiduje się, iż Indie ostatecznie wyprzedzą Chiny. Najmniejszym państwem jest Watykan, a następnie kraje wyspiarskie na Pacyfiku, w tym Nauru.

Azja

Populacja Azji do 4.7 miliarda, czyli 61% ludności świata.

Azja i region Pacyfiku są odpowiedzialne za 40% międzynarodowych imigrantów na całym świecie. Jeszcze więcej z tych obszarów przenosi się w swoich krajach z rejonów wiejskich do miast. Dwie na pięć osób w Azji i rejonie Pacyfiku mieszka w miastach. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat, kiedy ludzie będą szukać dla siebie lepszych możliwości we własnych krajach.

Współczynnik dzietności w Azji wynosi średnio 2.1 urodzeń na kobietę, blisko współczynnika zastępowalności, ale różni się w zależności od regionu. W Azji Wschodniej na każdą kobietę przypada 1.7 dziecka, natomiast w Azji Południowo-Wschodniej 2.5.

Liczba osób w wieku 60 lat lub starszych podwoi się do 205 roku - w regionie Azji i Pacyfiku, osiągając łącznie liczbę 1.3 miliarda osób. Liczba osób starszych wynosi obecnie 1 na 10, ale do 2050 roku ten odsetek osiągnie 1 na 4 osoby. W Azji Wschodniej i Północno-Wschodniej będzie jeszcze większy odsetek osób starszych niż na innych obszarach. Szacuje się, że co trzecia osoba będzie tam miała ponad 60 lat - i będą to przeważnie kobiety bez emerytur i ubezpieczeń społecznych.

Spadek populacji

W Japonii do 2050 roku przewiduje się 15% spadek liczby ludności. Populacja Chin spadnie o 2.2%, czyli 31.4 miliona ludzi w ciągu 30 lat. Oczekuje się, że Indie staną się najbardziej zaludnionym krajem świata w 2027 roku, wyprzedzając Chiny.

Japonia straciła prawie 400,000 osób w 2017 roku. 1,340,433 Japończyków, którzy zmarli, zostało zastąpionych przez zaledwie 946,060 dzieci urodzonych w tamtym roku. W latach 70-tych Japonki miały średnio 2.1 dziecka, ale liczba ta spadła do 1.4. W podobnie bogatym kraju, jakim jest Grenlandia, wskaźnik urodzeń wynosi 2.09.

Ponad połowa populacji Japonii to osoby powyżej 46. roku życia, co czyni ją jednym z najstarszych dużych państw. W 2015 roku 26% populacji Japonii stanowiły osoby w wieku 65 lat lub więcej.

Rośnie liczba ludności w Afryce

Afryka, licząca 1.3 miliarda ludzi, jest domem dla 17% światowej populacji. To najszybciej rozwijający się kontynent na świecie. Oczekuje się, że populacja afrykańskiego obszaru subsaharyjskiego podwoi się do 2050 r. Przy 2.7% rocznie jej populacja rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż w Azji Południowej i może osiągnąć 2.5 miliarda ludzi w ciągu kolejnych 50 lat. Ponad połowa światowego wzrostu liczby ludności przewidywanego do 2050 roku przypadnie na Afrykę.

W siedmiu krajach mieszka 3.97 miliarda osób

Siedem najbardziej zaludnionych krajów świata to Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Indonezja, Brazylia, Pakistan i Nigeria. Razem były zamieszkiwane przez 3.97 miliardów ludzi w 2017 roku - w porównaniu do 3.66 miliardów w pozostałych krajach świata.

Globalny wzrost spowalnia. Przewiduje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie do 9.6 miliarda w 2050 r., czyli o 38% w ciągu 40 lat.

Spadek w Europie

Dziesięć krajów, których liczba ludności prawdopodobnie spadnie o ponad 15% do 2050 roku znajduje się w Europie. Należą do nich: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Republika Mołdawii, Rumunia, Serbia i Ukraina.

Wskaźnik dzietności w Europie spadł poniżej 2.1, czyli poniżej tego, co jest potrzebne do zastąpienia populacji - 2.1 dziecka na każdą kobietę. Wskaźniki płodności w wielu krajach są niskie od dziesięcioleci.

Rośnie oczekiwana długość życia

Oczekuje się, że oczekiwana długość życia na całym świecie wzrośnie do 77.1 lat w 2050 r., w porównaniu do 72.6 lat w 2019 r. Wzrost nie jest jednolity i różni się w poszczególnych krajach. Kraje najsłabiej rozwinięte są o 7.4 roku poniżej średniej światowej w wyniku wysokiej śmiertelności matek i dzieci, konfliktów i epidemii HIV.

W krajach europejskich we Włoszech jest największy odsetek osób starszych, z 30% populacji w wieku co najmniej 60 lat, a mediana wieku to 47 lat. W Niemczech odsetek ten wynosi 29%, a w Hiszpanii 26%.

20

Najmłodszym europejskim krajem, którego średnia wieku wynosi 36 lat, jest Albania. Ludność Irlandii jest również młoda, chociaż pod innym względem. Wśród jego mieszkańców 21% osób ma mniej niż 15 lat, co stanowi większy odsetek w tej grupie wiekowej niż w jakimkolwiek kraju europejskim.

Mediana wieku w USA i Kanadzie to 39 lat

Stany Zjednoczone i Kanada, sklasyfikowane przez ONZ jako Ameryka Północna, razem mają drugą najstarszą populację świata. Mediana wieku to 39 lat, czyli o osiem lat więcej niż globalna mediana wieku 31 lat.

Mediana wieku w Chinach jest podobna do mediany wieku w USA i Kanadzie i wynosi 38 lat. Jednak pozostałe najbardziej zaludnione kraje azjatyckie mają znacznie młodszą populację. Mediana wieku w Bangladeszu, Indiach, Indonezji, Pakistanie i na Filipinach wynosi 30 lat lub mniej, a 25% lub więcej tych populacji ma 15 lat lub mniej.

Najmłodsze populacje azjatyckie występują w biedniejszych krajach. W Afganistanie, gdzie mediana wieku wynosi zaledwie 18 lat, oraz w Jemenie, gdzie jest to 20 lat, w wojnach zginęło wielu dorosłych, a tylko 5% populacji ma 60 lat lub więcej.

Mniej dzieci

Oczekuje się, że płodność spadnie na całym świecie do 2.4 dziecka na każdą kobietę w latach 2025–2030 i 2.0 w latach 2095–2100. To spadek z 2.5 dziecka na kobietę w latach 2010–2015 i poniżej poziomu zastępowalności.

Kraje o wysokim współczynniku dzietności to te, w których kobiety mają średnio pięcioro lub więcej dzieci - dotyczy to 19 krajów w Afryce i 2 w Azji. Największe z nich to Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Tanzania i Uganda w Afryce oraz Afganistan w Azji.

19

Uważa się, że wszystkie kraje w Europie i Ameryce Północnej mają niskie wskaźniki dzietności - poniżej 2.1 urodzeń na kobietę. Odnosi się to również do 20 krajów w Azji, 17 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 3 w Oceanii i 1 w Afryce.

Roczne tempo wzrostu liczby ludności w Stanach Zjednoczonych spadło w 2019 roku do najniższego poziomu w minionym stuleciu. Od 2018 r. liczba ludności tego kraju wzrosła o 1,552,022, co stanowi wzrost o zaledwie pół procenta.

jm